MV TRUONG MINH STAR (10,287 DWT)

Ngày đăng: 04-11-2014 | 2:53 PM | 7006 Lượt xem

BULK CARRIER, BUILT 2012, FLAG PANAMA, CLASS RINA

DWT 10287, GT 6649, NT 3861, SUMMER DRAFT 7.6M, LOA 118.83M, BEAM 19.9M

GEARED 2 CRANES X 30MT EACH, 3 HOLDS 3 HATCHES, CAPACITY G/B 13282/12713CBM

ADA WOG

 Chia sẻ
 Từ khóa ,