M/V. TRUONG MINH FORTUNE (56,566 DWT)

Ngày đăng: 11-04-2017 | 4:07 PM | 8363 Lượt xem
BULK CARRIER, BUILT 2017, FLAG VIET NAM, CLASS NK/VR
DWT 56566 MT, GT 31696, NT 18819, SUMMER DRAFT 12.7M, LOA 190M, BREADTH 32.260M
 
 Chia sẻ
 Từ khóa ,