MV TRUONG MINH OCEAN (13,254 DWT)

Ngày đăng: 04-11-2014 | 9:12 AM | 9918 Lượt xem

General Cargo, Built 2014, Flag Viet Nam, Class Rina + VR

DWT 13,254.32, GT 8196, NT 5203, Summer Draft 8.365m, LOA 136.4m, Beam 20.2m

Geared 3 Cranes x 30mt each, 4 Holds 4 Hatches, Capacity G/B 18390/17526cbm

ADA WOG

 Chia sẻ
 Từ khóa ,